Privacy Policy
 
 

Privacybeleid
V.O.F THE FUDGE FACTORY
http://the-fudge-factory.com

Over ons privacybeleid
V.O.F. THE FUDGE FACTORY geeft veel om uw privacy.
Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van V.O.F. THE FUDGE FACTORY.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/02/2019,
met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met
wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij
uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft
met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken,
u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken,
waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware Gratis webshop beginnen:
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Gratis webshop beginnen.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Gratis webshop beginnen heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,
zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Gratis webshop beginnen is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Gratis webshop beginnen maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking
tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Gratis webshop beginnen behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Webhosting Hoststar Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hoststar.
Hoststar verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.
Dit zijn geen persoonsgegevens. Hoststar heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Hoststar is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. E-mail en mailinglijsten Hoststar
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hoststar.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Hoststar heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.
Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna.
Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren.

VismaeAccounting:
We gebruiken Visma eAccounting Voor het bijhouden van onze administratie en
boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma eAccounting.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Visma eAccountingis tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.
Visma eAccounting gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen Marktplaats.nl,Amazone, E-bay,  Facebook en Instagram:
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via hde platvormen Amazone, E-bay, Marktplaats, Facebook en Instagram.
Als u via dit platform een bestelling plaatst dan delen Amazone, E-bay, Marktplaats, Facebook en Instagram, uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Amazone, E-bay Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Amazone, E-bay, Marktplaats, Facebook en Instagram. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Amazone, E-bay, Marktplaats, Facebook en Instagram uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen.
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking:
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing.
Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens Gegevens die automatisch worden verzameld door onze
website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan V.O.F. THE FUDGE FACTORY
op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen,
maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.
Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren,
deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt.
Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.
In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen,
zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken,
in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt
dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van
alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,
onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en
die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben
verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten:
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van V.O.F. THE FUDGE FACTORY.
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting
van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies Google Analytics:
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google.
Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.
Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.
Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,
dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens V.O.F. THE FUDGE FACTORY
Lange Noordstraat 20
4331 CD Middelburg
Nederland
T (065) 759-4408
E info@the-fudge-factory.com
Contactpersoon voor privacyzaken Sonja RuijtenWij gebruiken 

om de gebruikerservaring te verbeteren
of om advertenties te kunnen tonen.
Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN